Podanie návrhu na vykonanie exekúcie

S návrhom na vykonanie exekúcie v súlade s Exekučným poriadkom Vám radi pomôžeme.


Návrh na vykonanie exekúcie:

Návrh na vykonanie exekúcie Vám vyhotovíme vo forme zápisnice spoplatnenej podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR.

Súčinnosť oprávneného s exekútorom môže často prispieť k efektívnemu vymoženiu uloženej povinnosti.

Oprávnený môže najmä uviesť, akým spôsobom má exekútor vykonať exekúciu (označiť známy majetok povinného), označiť platiteľa mzdy povinného, prípadne fyzickú osobu alebo právnickú osobu, voči ktorým má povinný pohľadávku, a dôvod tejto pohľadávky. Tiež môže uviesť známu banku povinného, resp. číslo jeho účtu.

Z návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zjavné, ktorému exekútorovi je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísaný a datovaný. Okrem toho návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba, a presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva.

K návrhu na vykonanie exekúcie oprávnený pripojí rovnopis rozhodnutia opatrený potvrdením o jeho vykonateľnosti (exekučný titul). Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyznačuje na notárskej zápisnici.

K návrhu na vykonanie exekúcie na podklade cudzieho rozhodnutia oprávnený pripojí aj listiny uvedené v osobitnom predpise.

V súlade so zákonom č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov je podanie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie spojené so zaplatením poplatku 16,50 EUR. Od poplatku je oslobodená napríklad exekúcia výživného alebo vymáhanie škody alebo nemajetkovej ujmy spôsobenej trestným činom.

Radi Vám odpovieme.


Ak máte záujem o vykonanie exekúcie a s tým spojené ďalšie otázky, neváhajte.

Kontaktujte nás