Ako postupovať, keď chcem zaplatiť dlžnú sumu?


Upozornenie:

Úhrada celej pohľadávky s príslušenstvom v lehote 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie zníži odmenu exekútora o 50 %.

Úhrada bankovým prevodom je zrealizovaná až pripísaním prostriedkov na účet exekútora, nie zadaním prevodu v banke (obdobne to platí aj pri platbe poštovou poukážkou).

Úhradu môžete vykonať na tento účet exekútora:

Číslo účtu: 104686465/0900

IBAN: SK3309000000000104686465

BIC: GIBASKBX

ALEBO poštovou poukážkou, ALEBO v hotovosti v sídle exekútorského úradu Námestie SNP 538/16, 09101 Stropkov


Pri všetkých platbách je potrebné uvádzať aspoň variabilný symbol – VS. Variabilným symbolom je číslo exekúcie bez lomky (napr. ak je číslo exekúcie EX 1/2015, variabilný symbol bude: 12015). Vítané sú aj ďalšie identifikátory platby (označenie platiteľa, správa pre príjemcu), aby bola platba správne zaradená.

Chcete overiť, či evidujeme Vašu uhradu?


Prostredníctvom všeobecného kontaktného formulára nám napíšte podrobnosti, a my Vým na základe toho poskytneme potrebné informácie.

Kontaktujte nás